« ຍ້ອນກັບ

Danos ideas para tarifas, ofertas y promociones

ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
ທຣິດ
Esperamos vuestras propuestas para nuevas tarifas
ເລີ້ມຈາກ Luis
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/9/13 7:54 AM ( alvarovk)
10
ໂວດຕ່າງໆ
148
ການສົ່ງຕ່າງໆ
45785
ການສະແດງຕ່າງໆ
Comparte con nosotros esa promoción que tienes en la cabeza
ເລີ້ມຈາກ Luis
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/7/13 11:32 PM ( Lidro)
1
ໂວດຕ່າງໆ
27
ການສົ່ງຕ່າງໆ
16601
ການສະແດງຕ່າງໆ
Ajustar tarifa base prepago de 7 ctms. minuto a 5 ó 6 ctms. minuto
ເລີ້ມຈາກ Pepe Casquive
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 4/9/19 7:38 PM ( Luis)
33
ໂວດຕ່າງໆ
154
ການສົ່ງຕ່າງໆ
7909
ການສະແດງຕ່າງໆ
Mejorar la tarifa sin de prepago a 6 ctms/ minuto
ເລີ້ມຈາກ Pepe Casquive
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 4/10/18 1:38 PM ( Luis)
31
ໂວດຕ່າງໆ
51
ການສົ່ງຕ່າງໆ
5237
ການສະແດງຕ່າງໆ
DE CONTRATO A PREPAGO
ເລີ້ມຈາກ borja3105
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 8/22/17 4:13 PM ( Luis)
39
ໂວດຕ່າງໆ
48
ການສົ່ງຕ່າງໆ
4594
ການສະແດງຕ່າງໆ
Prolongación del Programa Embajadores
ເລີ້ມຈາກ otas69
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/30/17 2:39 PM ( Luis)
28
ໂວດຕ່າງໆ
33
ການສົ່ງຕ່າງໆ
4053
ການສະແດງຕ່າງໆ
¿SMS más baratos con roaming?
ເລີ້ມຈາກ aro
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/31/16 9:55 AM ( Luis)
25
ໂວດຕ່າງໆ
91
ການສົ່ງຕ່າງໆ
21158
ການສະແດງຕ່າງໆ
Bono de datos de 300 Mb XL con duracion de 60 dias
ເລີ້ມຈາກ Pepe Casquive
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/28/16 7:57 AM ( Luis)
23
ໂວດຕ່າງໆ
44
ການສົ່ງຕ່າງໆ
6995
ການສະແດງຕ່າງໆ
SIM inmortal con saldo superior a 30€
ເລີ້ມຈາກ gari
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/27/16 3:14 PM ( Luis)
27
ໂວດຕ່າງໆ
40
ການສົ່ງຕ່າງໆ
14555
ການສະແດງຕ່າງໆ
Ajustar el ciclo de vida de la sim a la MicroSuop
ເລີ້ມຈາກ Mashirito
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/27/16 8:04 AM ( Luis)
29
ໂວດຕ່າງໆ
56
ການສົ່ງຕ່າງໆ
15966
ການສະແດງຕ່າງໆ
Mejorar la tarifa "Habla Sin" a 5 cent / min
ເລີ້ມຈາກ satphone
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/24/16 10:05 AM ( Luis)
32
ໂວດຕ່າງໆ
38
ການສົ່ງຕ່າງໆ
7941
ການສະແດງຕ່າງໆ
Bono de 1 Giga 5,95 euros
ເລີ້ມຈາກ fertrigales
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/5/16 12:12 PM ( Luis)
30
ໂວດຕ່າງໆ
40
ການສົ່ງຕ່າງໆ
8264
ການສະແດງຕ່າງໆ
Propuesta: ampliar ciclo de vida a cambio de saldo
ເລີ້ມຈາກ khaliec
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/16/15 3:00 PM ( Luis)
24
ໂວດຕ່າງໆ
67
ການສົ່ງຕ່າງໆ
20851
ການສະແດງຕ່າງໆ
Renovar bono cada 30 días o fin consumo
ເລີ້ມຈາກ dvd
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 8/10/15 1:31 PM ( Luis)
30
ໂວດຕ່າງໆ
44
ການສົ່ງຕ່າງໆ
13046
ການສະແດງຕ່າງໆ
Tarifa SIN PLUS (Cuenta atrás por tramos de 10')
ເລີ້ມຈາກ TitoKyco
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 8/10/15 1:21 PM ( Luis)
25
ໂວດຕ່າງໆ
82
ການສົ່ງຕ່າງໆ
16086
ການສະແດງຕ່າງໆ
Llamadas a suops 0.99€
ເລີ້ມຈາກ nimbar
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/21/15 11:07 AM ( Luis)
50
ໂວດຕ່າງໆ
86
ການສົ່ງຕ່າງໆ
15590
ການສະແດງຕ່າງໆ
Nuevas tarifas: mantener #1delosnuestros
ເລີ້ມຈາກ corpas77
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/21/15 10:49 AM ( Luis)
60
ໂວດຕ່າງໆ
153
ການສົ່ງຕ່າງໆ
25721
ການສະແດງຕ່າງໆ
Precio SMS Internacionales
ເລີ້ມຈາກ admego
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/6/15 9:49 AM ( Luis)
24
ໂວດຕ່າງໆ
68
ການສົ່ງຕ່າງໆ
16417
ການສະແດງຕ່າງໆ
Actualización de los bonos de voz
ເລີ້ມຈາກ Morigeri
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/5/15 7:25 PM ( Luis)
29
ໂວດຕ່າງໆ
63
ການສົ່ງຕ່າງໆ
9623
ການສະແດງຕ່າງໆ
dar puntos por megas y minutos no consumidos
ເລີ້ມຈາກ diego
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 11/5/14 3:31 PM ( Luis)
45
ໂວດຕ່າງໆ
64
ການສົ່ງຕ່າງໆ
13667
ການສະແດງຕ່າງໆ
ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16